Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Προοίμιο
  1.1 Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΗΟLY LLAMA GREECE M.I.K.E.», που
  εδρεύει στον Υμηττό, επί της οδού Γρηγορίου Κυδωνιών αρ. 8-10 ΤΚ 17237, έχει Γ.Ε.Μ.Η. 159933201000 Α.Φ.Μ. 801602397, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, αποκαλούμενη στο εξής η «HOLY LLAMA» ή «Εταιρεία», τηλ. Επικοινωνίας 210-7626078 και είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://holyllama.gr/build-your own/ (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στον χρήστη (εφεξής «ο Χρήστης»), σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (“e-shop”) που διατηρεί
  η Εταιρεία και μέσω αυτού παρέχει ευρύ φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών με ιδιαίτερη ευαισθησία, εταιρική κοινωνική ευθύνη και προσήλωση σε ένα σύστημα αξιών κοινωνικού ενδιαφέροντος με σαφή περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σημειώνεται
  ότι μεταξύ των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία, εκτός του εμπορικού της καταστήματος, περιλαμβάνονται βρώσιμα παραγωγής της ιδίας ή/και συνεργατών της, καθώς και ενδύματα, αξεσουάρ και αρωματικά κεριά που προμηθεύεται από συνεργάτες της.
  1.2 Από την επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης, προκύπτει ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ως εκ τούτου, η παραμονή του στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.
 2. Τροποποιήσεις – Διακοπή Λειτουργίας
  2.1 Η HOLY LLAMA δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
  2.2 Η HOLY LLAMA δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.
  2.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.
 3. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης
  3.1 Η HOLY LLAMA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και των Πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, να επικαιροποιούνται και να παραμένουν προσβάσιμα στον Χρήστη. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στον Χρήστη από τη χρήση σελίδων ή του Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.
  3.2 Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε πληροφορίες εμπορικού περιεχομένου, ενημερωτικού περιεχομένου και γενικά την παρουσίαση και περαιτέρω εμπορική προβολή των προς πώληση προϊόντων και εν γένει την προώθηση και υποστήριξη των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών. Η HOLY LLAMA δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση υποχρεώσεων τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, (συνεργατών της Εταιρείας) προς τον Χρήστη, που ενδέχεται να παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, ανεξάρτητα εάν ο Χρήστης συμβληθεί στο μέλλον μαζί τους στο πλαίσιο της παροχής ορισμένης εξειδικευμένης υπηρεσίας από τα πρόσωπα αυτά. Ομοίως, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον της HOLY LLAMA τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις, που απορρέουν από τις σχέσεις του με τα πρόσωπα αυτά εκ μόνου του λόγου ότι εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο.
  3.3 Η HOLY LLAMA καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από την Εταιρεία ή/και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες να αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως τυχόν διαβιβάζονται στην HOLY LLAMA από τρίτους.
  3.4 Η HOLY LLAMA έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού της συστήματος. Η HOLY LLAMA αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του Διαδικτυακού Τόπου και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Εντούτοις, η HOLY LLAMA δεν δύναται να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.
 4. Γενικές Υποχρεώσεις του Χρήστη
  4.1 Ο Χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της HOLY LLAMA, που αναρτώνται στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου.
  4.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και αντιβιοτικών προγραμμάτων, καθώς και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).
  4.3 Ο Χρήστης ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία υποστεί η HOLY LLAMA, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του.
  4.4 Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Περιεχομένου.
 5. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)
  5.1 Η HOLY LLAMA, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου, δύναται να αναρτήσει σε αυτόν συνδέσμους (hyperlinks), οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών και δεν ελέγχεται από τη HOLY LLAMA. Συνεπώς, δεν δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη της Εταιρείας για το περιεχόμενων των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Ομοίως δεν παρέχει εγγύηση στον Χρήστη ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.
  5.2 Η παραπομπή στο Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της HOLY LLAMA.
 6. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  6.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της HOLY LLAMA ή/και τυχόν τρίτων, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.
  6.2 Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της αναφερομένης στο άρθρο 2 ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά, όπως ενδεικτικά οποιαδήποτε αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στον Χρήστη:
  α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.
  β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της HOLY LLAMA ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.
  γ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από τη HOLY LLAMA, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.
  δ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της HOLY LLAMA ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.
  Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.
  6.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, της HOLY LLAMA καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που πρόσβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
 7. Χρήση Cookies
  Η HOLY LLAMA χρησιμοποιεί Cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η αποθήκευση προϊόντων στο «καλάθι» αγορών και η προ-συμπλήρωση της φόρμας αγοράς (με ανάκτηση των δεδομένων του χρήστη) με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – «web server») αποθηκεύει στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της συσκευής του Χρήστη. Γενικώς, με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.
  O Διαδικτυακός Τόπος  χρησιμοποιεί Cookies τα οποία διαγράφονται από την συσκευή από την οποία συνδέθηκε ο Χρήστης μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση («Session Cookies») και ο Χρήστης κλείσει τον web browser, καθώς και Cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο  («Persistent Cookies»).
  Τα είδη Cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος είναι τα εξής:
  7.1. Essentials Cookies: Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και επιτρέπουν στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ.
  Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Διαδικτυακός Τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser ώστε να μπλοκάρει τα cookies, ωστόσο στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ορισμένες δυνατότητες του Διαδικτυακού Τόπου να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένες σελίδες να μην λειτουργούν σωστά. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον Χρήστη.
  7.2. Performance and Analytics Cookies: Πρόκειται για web analytics που χρησιμοποιεί η Google, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους επισκέπτες και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους και τη βελτίωση της πλοήγησης ή/και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. O Χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για το πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics.
  Για περισσότερες πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org, η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.
 8. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
  8.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
  8.2 Η HOLY LLAMA επιθυμεί οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν προκύψουν από τη χρήση ή/και ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης δύναται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει απευθείας με τη HOLY LLAMA στο τηλέφωνο 210-……….. και την ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………
  Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.