Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
1 )Η HOLY LLAMA συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, η HOLY LLAMA δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679, τον Ν. 4624/2019, καθώς και τις ισχύουσες Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2 )Η HOLY LLAMA ενημερώνει τον Χρήστη ότι, ενεργώντας δια των στελεχών του ή τρίτων εξωτερικών συνεργατών του, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του αποστέλλουν μέσω email ή καταχωρούν στον
Διαδικτυακό του Τόπο, ως εξής:
α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που αποστέλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του ή/και για την πραγματοποίηση ατομικής παραγγελίας – αγοράς με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο του, διεύθυνση κατοικίας ή παραλαβής των προϊόντων, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και κατά περίπτωση η παραγγελία του) ii. Όσον αφορά ειδικότερα την μαζική παραγγελία έτοιμων γευμάτων για συγκεκριμένη εκδήλωση («catering») τα δεδομένα που καταχωρεί ο Xρήστης στη φόρμα επικοινωνίας του Διαδικτυακού Τόπου, (και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο του, διεύθυνση κατοικίας ή παραλαβής των προϊόντων, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την εκδήλωση («event planning») iii. Όσον αφορά στα δεδομένα για την εγγραφή στο newsletter: Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο ειδικό σημείο του Διαδικτυακού Τόπου κατά την εγγραφή του χρήστη και την πραγματοποίηση παραγγελίας, εφόσον ο χρήστης επιλέξει την συγκεκριμένη κατηγορία επικοινωνίας με την Εταιρεία, iv. Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές φόρμες για αγορά / παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών: Τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με συγκεκριμένες καταναλωτικές προτιμήσεις, επιλογές και συνήθειες ή/και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που υποβάλλονται από τον ίδιο στο πεδίο «Πρόσθετες Πληροφορίες»). 
β) Σκοπός επεξεργασίας: i. Εξυπηρέτηση του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στον Διαδικτυακό Τόπο και την επίσκεψή στον διαδικτυακό τόπο της HOLY LLAMA, ii. η ενημέρωση του Χρήστη για τα νέα, τα προς πώληση προϊόντα ή/και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τυχόν εκδηλώσεις / δράσεις / προσφορές / προωθητικές ενέργειες ως προς τα προϊόντα ή/και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την HOLY LLAMA, iii. η συμμετοχή του Χρήστη σε δραστηριότητες της ΗΟLY LLAMA (π.χ. προσφορές / εκπτώσεις / κοινωνικές δράσεις / Bazar κλπ.), iv. η βελτίωση της λειτουργίας και η αξιολόγηση των υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, προγραμμάτων, εκδηλώσεων και εν γένει δράσεων της HOLY LLAMA, v. η προάσπιση των συμφερόντων της HOLY LLAMA και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει Νόμου.
γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της HOLY LLAMA.
δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Ο Χρήστης, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα, ως υποκείμενο των δεδομένων του, που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. (ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού), τον Ν. 4624/2019 (άρθρα 34, 35, 54, 55, 56), ειδικότερα δε το δικαίωμα στην ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η HOLY LLAMA, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και το «δικαίωμα στη φορητότητα» των δεδομένων του.
ε) Newsletter: Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της HOLY LLAMA θα πρέπει να συμπληρώσει στην ειδική φόρμα του Διαδικτυακού Τόπου την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). Το δεδομένο αυτό θα διατηρεί και επεξεργάζεται η HOLY LLAMA έως ότου ο Χρήστης δηλώσει την επιθυμία του να μην λαμβάνει πλέον το ενημερωτικό δελτίο είτε επιλέγοντας τη δυνατότητα απεγγραφής (Unsubscribe) που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνει είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………………..
στ) Ειδικές κατηγορίες: Η HOLY LLAMA δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του Διαδικτυακού Τόπου.
ζ) Ανάκληση Συγκατάθεσης: Κάθε Χρήστης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τα οποία έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στη ΗΟLY LLAMA.
η) Eποπτεύουσα Αρχή: Εποπτεύουσα ελληνική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Oι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ως άνω Αρχή για θέματα διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους. Επίσης, τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, τηλέφωνο: 2106475600, email: contact@dpa.gr, www.dpa.gr.